Contact Us   |   Join IAMCP   |   Sign In
Search
IAMCP ÅRSSTÄMMA 2013 i Stockholm
View Registrations Tell a Friend About This EventTell a Friend
IAMCP ÅRSSTÄMMA 2013 i Stockholm

3/21/2013
When: 3/21/2013
4:30 PM
Where: Lumagates nya lokaler
Birger Jarlsgatan 62
Stockholm
Sweden
Contact: Valentino Berti
« Go to Upcoming Event List  

IAMCP ÅRSSTÄMMA 2013 I STOCKHOLM

 

Välkommen att anmäla dig till IAMCPs årsstämma för 2013.

I första hand riktar vi oss till de som är IAMCPs kontaktpersoner hos medlemsföretagen, dock kan medlemsföretaget skicka en ersättare om kontaktpersonerna har förhinder.

Alla medlemsföretag har EN röst ifall vi kommer till ett läge där vi måste rösta.

 

Disposition av kvällen

16.15 Ankomst och registrering i röstlängden
16.30 Peter Siljerud från Futurewise trendspanar om framtidens sociala media (kommer Facebook att överleva?)
           vad är nästa sociala digitala händelse och hur utvecklas Internet med mobilerna?
17.15 Årsstämma enligt dagordning nedan
18.15 Slut

 

Kom ihåg att ingen förening blir bättre än dess medlemmar

 

Dagordning för årsstämman 21 mars 2013


1. Val av ordförande vid stämman
2. Val av sekreterare
3. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet
4. Upprättande och godkännande av röstlängd
5. Prövning av huruvida årsmötet blivit behörigt sammankallat
6. Godkännande av dagordning
7. Verksamhetsberättelse 2012
8. Årsredovisning 2012
9. Revisionsberättelse 2012
10. Beslut om att fastställa årsredovisningen
11. Beslut om styrelsens ansvarsfrihet
12. Valberedningens rapport
13. Val av styrelseledamöter
       a. Namngiven ordförande Val på två (2) år 
       b. Namngiven vice ordförande Val på ett (1) år
       c. Övriga styrelseledamöter. Val på ett (1) år
14. Val av revisorer (2 st, ordinarie samt suppleant) Val på ett (1) år
15. Val av kommande års valberedning (2 st) Val på ett (1) år
16. Övriga frågor
       a. Förslag att indexuppräkna avgifter till föreningen årsvis enligt SCB Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän i          nom privat sektor (AKI) – IT-konsultindex 
        b. Stadgejusteringar efter extra årsstämma 2012-12-06 rörande avgifter till föreningen

 

Läs gärna stadgarna på http://sdrv.ms/15A9uVm

 

Välkommen med din anmälan!

 

Styrelsen för IAMCP Sweden

genom

Valentino Berti
0703-541656
valentino.berti@vebeit.se

Association Management Software Powered by YourMembership  ::  Legal